Bovag garantie

bovag-garantie-kwaliteitReglement Waarborging Compensaties Stichting BOVAG Garantiefonds Rijscholen
Hieronder treft u als consument het volledige reglement betreffende de waarborging van compensaties uit hoofde van de Stichting BOVAG Garantiefonds Rijscholen aan.Dit reglement werd van kracht op 1 januari 2010.

Leden van de BOVAG Afdeling Rijscholen zijn deelnemer in het BOVAG Garantiefonds Rijscholen. De Stichting BOVAG Garantiefonds Rijscholen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Utrecht en omstreken onder nr. 404091176.

Artikel 1 Definities
1. De Stichting
Stichting BOVAG Garantiefonds Rijscholen, gevestigd te Bunnik.
2. BOVAG Garantiefonds
Het door de Stichting ten behoeve van haar doelstelling gevormde garantiefonds.
3. BOVAG-lid
Leden van de BOVAG Afdeling Rijscholen.
4. Gebeurtenis
Een bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak uitgesproken faillissement van een BOVAG-lid.
5. BOVAG-garantie
De door de consument jegens het BOVAG-lid in te roepen compensatieverplichting, zoals beschreven in dit reglement.
6. Consument
Een natuurlijk persoon, die op de Nederlandse markt met een BOVAG-lid als eindgebruiker een door hem of haar als natuurlijk persoon ondertekende lesovereenkomst is aangegaan tot het volgen van lesuren in de vorm van een pakket in de categorie B, BE, AVD of AM, in voorkomende gevallen in combinatie met andere aangeboden diensten, waarvoor als tegenprestatie een vooruitbetaling in geld aan het BOVAG-lid heeft plaatsgevonden.
7. Aangeboden dienst
Een tussentijdse toets, een spoedpakket, een examengarantie of andere aan het geven van rijlessen gerelateerde dienstverlening.
8. Lesuur
De eenheid in minuten, waartoe een BOVAG-lid zich ten opzichte van de consument bij schriftelijke lesovereenkomst verplicht had les te geven.

Artikel 2 Doelstelling en voorwaarden voor compensatie
1. De Stichting zal bij het faillissement van een BOVAG-lid onder hierna te vermelden voorwaarden en begrenzingen het nadeel compenseren dat een gedupeerde consument lijdt terzake van een tussen hem en het BOVAG-lid bestaande en vooruitbetaalde verplichting tot het geven van lesuren/of aangeboden dienst, indien het BOVAG-lid uitsluitend als gevolg van het faillissement deze vooruitbetaalde prestatie niet meer kan effectueren.
2. Het aantonen van de omvang van de vooruitbetaalde prestatie kan slechts geschieden door overlegging van de bijbehorende door de consument ondertekende lesovereenkomst, een leskaart en een bewijs van betaling.

Artikel 3 Vormen van compensatie
1. Ten aanzien van het aantal gemiste en vooruitbetaalde lesuren
De Stichting biedt aan en waarborgt lesuren op basis van een vergelijkbaar pakket bij een ander niet gefailleerd BOVAG-lid en naar evenredigheid van het aantal gemiste lesuren of, indien een alternatief dat aan deze eisen voldoet volgens de Stichting niet kan worden gevonden, de daadwerkelijk door de consument zelf in geld te ontvangen vergoeding van de kostprijs van het aantal gemiste lesuren op basis van de met het gefailleerde BOVAG-lid gesloten overeenkomst.
Indien de activiteiten van de gefailleerde rijschool op enigerlei wijze worden gecontinueerd, dan geldt dat leerlingen wel kunnen worden gecompenseerd maar mogen zij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Stichting, niet de doorgestarte rijschool of de overnemende rijschool als vervangende rijschool gebruiken.
2. Ten aanzien van een gemiste en vooruitbetaalde aangeboden dienst
 De Stichting biedt aan en waarborgt de gemiste dienst bij een ander niet gefailleerd BOVAG lid
of, indien een alternatief dat aan deze eisen voldoet volgens de Stichting niet door deze rijschool wordt aangeboden of om een andere reden niet voorhanden is, de vergoeding van de daadwerkelijk door de consument zelf in geld te ontvangen vergoeding van de kostprijs van deze dienst op basis van de met het gefailleerde BOVAG-lid gesloten overeenkomst.
3. Algemeen
Rente over verschuldigde gelden zal nimmer door de Stichting worden vergoed. Ook
gevolgschade, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, zal nimmer door de Stichting worden vergoed. De in dit artikel bedoelde compensatie zal het bedrag van de eerder door de consument aan het BOVAG-lid naar evenredigheid betaalde- en niet ontvangen prestatie nimmer te boven gaan.

Artikel 4 Limitering
1. Met inachtneming van de in dit reglement opgenomen bepalingen, zal de Stichting totaal tot maximaal € 2.000,- per door de consument gedaan verzoek tot het verlenen van gemiste lesuren en/of diensten waarborgen, of – als lesuren en/of dienst niet ingeregeld kunnen worden – als daadwerkelijk door de consument zelf in geld te ontvangen kostprijsvergoeding uitkeren.
2. Het totaal der door de Stichting te verlenen compensaties per gebeurtenis zal voor alle
consumenten tezamen nooit meer dan een bedrag van € 800.000,- bedragen. Indien terzake van één gebeurtenis meer dan € 800.000,- aan verzoeken tot compensaties dreigt te worden ontvangen worden de op dat moment nog te activeren compensaties pro rata verlaagd om het bedrag van € 800.000,- niet te boven te gaan.
3. Ten aanzien van alle gebeurtenissen in één kalenderjaar tezamen, zal het totaal der door de Stichting te verlenen compensaties nimmer het bedrag van € 1.250.000,- overstijgen. Indien in één kalenderjaar meer dan € 1.250.000,- aan verzoeken tot compensaties dreigt te worden ontvangen worden de op dat moment nog te activeren compensaties pro rata verlaagd om het bedrag van € 1.250.000,- niet te boven te gaan.
4. De bedragen van € 2.000,-, € 800.000 en € 1.250.000 kunnen van jaar tot jaar voor daarna met het BOVAG-lid door een consument overeen te komen vooruitbetaalde prestatie(s) eenzijdig door de Stichting worden aangepast, indien zij daar reden toe ziet.

Artikel 5 Indiening, verplichtingen en afhandeling
1. Het door de consument in te dienen verzoek dient uiterlijk binnen een maand na de stillegging van de activiteiten van het BOVAG-lid als gevolg van de faillissementsverlening te zijn gedaan.
2. De consument draagt daarbij de informatie als genoemd in artikel 2 aan, die noodzakelijk is ter bepaling van de omvang van de compensatie, en voor het overige alle informatie die De Stichting naar haar oordeel noodzakelijk acht.
3. De consument is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken en zich te onthouden van alles wat de belangen van BOVAG en De Stichting kan schaden. De consument is gehouden om, indien De Stichting dit verlangt, mee te werken aan een overdracht van rechten jegens het in gebreke gebleven gefailleerde BOVAG-lid.
4. De Stichting zal de verzoeken registreren en vervolgens onderzoek doen naar de feiten en omstandigheden die een honorering van de verzoeken krachtens dit reglement kunnen dragen. Al naar gelang de uitkomst van dit onderzoek zal door de Stichting een toewijzend of afwijzend besluit worden verstrekt.
5. De afwikkeling als bedoeld in artikel 3 geschiedt aan het vervangende niet-gefailleerde BOVAG-lid na overlegging van een duidelijk gespecificeerde factuur die door de Stichting wordt goedgekeurd en die de consument toestemming doet verkrijgen om de compensatie te gaan genieten. Kostprijsvergoedingen worden rechtstreeks aan de consument uitgekeerd.
6. De Stichting is te allen tijde bevoegd toestemming of betaling te weigeren of een consument rechtstreeks een vergoeding aan te bieden. Ook kan de Stichting de consument verwijzen naar een ander BOVAG-lid dan het aangezochte vervangende BOVAG-lid, of kan zij vragen om een tweede offerte of factuur in het geval het kostenbedrag haar te hoog voorkomt. De Stichting zal haar eindoordeel in alle gevallen communiceren aan de consument en het vervangende BOVAG-lid.
7. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarvan de betekenis verschillend wordt uitgelegd, beslist de Stichting.

Artikel 6 Uitsluitingen
Geen compensatie wordt verleend indien het faillissement van het BOVAG-lid het gevolg is van:
1. molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten en muiterij;
2. atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan;
3. terrorisme, zoals beschreven in het clausuleblad “Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV” en waarvan de tekst kan worden geraadpleegd via de website www.terrorismeverzekerd.nl;
4. door de consument verstrekte onjuiste feiten of gegevens, danwel door hem niet nagekomen verplichtingen.
Tevens vindt er geen compensatie plaats in het geval de consument een overeenkomst is aangegaan op zodanige voorwaarden, dat het haar redelijkerwijze duidelijk had moeten zijn, dat het gefailleerde BOVAG-lid tegen deze voorwaarden geen rijopleiding van voldoende kwaliteit kon aanbieden.

Artikel 8 Beroep
Tegen het oordeel van de Stichting staat geen beroepsmogelijkheid open, met uitzondering van voorlegging aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 9 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 maart 2011 en is bij uitsluiting van toepassing op faillissementen van BOVAG-leden die rechtens onherroepelijk zijn uitgesproken met ingang van deze datum.

Autorijschool Timea geeft rijles in de omgeving van Delft, Den Haag, Katwijk, Leiden, Leidschendam, Leiderdorp, Naaldwijk, Nootdorp, Oegstgeest, Pijnacker, Rijnsburg, Rijswijk, Rotterdam, Scheveningen, Voorburg, Voorhout, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer. Ook Spoedcursus, Faalangst, Rij-angst, opfriscursus, Rijbewijs in 10 dagen, Rijlessen op maat, Ruime keuze uit verschillende pakketten.
Tel: 0619854886
Mail: info@autorijschooltimea.nl

1 reactie op “Bovag garantie

 1. Bedankt!

  Geduldig!Professioneel! De beste!
  Veel geleerd na dat ik over bent gestapt van een andere rijschool.
  Leuke trucjes en opdrachten van Timea hebben mij geholpen dat ik al bijna een maand geleden de eerste keer ben geslaagd!
  Super bedankt voor je leuke, gezellige lessen.

  Veel succes met je studie, en met je rijschool….
  …….. en mijn vriend komt in augustus bij je lessen!
  Groetjes Mike

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *